Gezamenlijke onderzoekscall ReumaNederland en KNGF/WCF

Na het verschijnen van de onderzoeksagenda Fysiotherapie zijn ReumaNederland en het WCF/KNGF tot overeenstemming gekomen om een gezamenlijke onderzoekscall te financieren.

Samenvatting

 • Scope: Fysiotherapie en (arbeids)participatie bij mensen met Reumatoïde Artritis en/of Axiale Spondyloartritis
 • Totaal bedrag: € 250.000
 • Randvoorwaarden:
  • Beantwoorden onderzoeksvraag Onderzoeksagenda Fysiotherapie
  • Impact voor patiënten
  • Samenwerking
 • Tijdspad:
  • Call open: 1 juli 2019
  • Sluitingsdatum: 18 september 2019
  • Definitieve toekenning: december 2019

Meer infomatie:
Per e-mail via WCFcall@ReumaNederland.nl
Per telefoon met Rafaël Brouwer (dinsdag-vrijdag; tel: 033 479 11 16).

Volledige calltekst in pdf     T

Achtergrond ReumaNederland en het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF)

Doel van de call

Wat kan worden aangevraagd?

Randvoorwaarden

Beoordelingscriteria

Beoordelingsprocedure

Tijdspad

Aanvraag indienen?

Contact

Achtergrond ReumaNederland en het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF)
ReumaNederland is een patiëntenorganisatie en fondsenwerver die mensen verbindt, onderzoek financiert en aandacht vraagt voor reuma en reumazorg. Dit alles gebeurt onder het motto ‘Samen zorgen voor beweging’. Het doel is dat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. Dit doet ReumaNederland door financiering van wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en belangenbehartiging van mensen met een vorm van reuma. Om hun doelstellingen te kunnen bewerkstelligen is de toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met een reumatische aandoening een belangrijk thema voor ReumaNederland.

Het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de onderbouwing van het fysiotherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk, met als doel om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om dit te bereiken stimuleert, initieert en financiert het WCF, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft het WCF voorkeur aan het financieren van grootschalig toegepast onderzoek, dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. In de onderzoeksagenda zijn de meest urgente onderzoeksvragen gebundeld binnen drie thema’s:

 1. Zinnige en zuinige zorg;
 2. Zorg op maat;
 3. Technologie in de zorg.

Gezien de overeenkomsten in doelstellingen van ReumaNederland en het WCF is besloten om een gezamenlijke onderzoekscall uit te zetten. Deze samenwerking maakt  het mogelijk om de speerpunten van beide organisaties te versterken en op grotere schaal te investeren in relevant onderzoek voor de fysiotherapie en voor mensen met reuma. ^

Doel van de call
Om mensen met ontstekingsreuma de optimale zorg te kunnen bieden is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van fysiotherapeuten essentieel. Het doel van deze onderzoekscall is om de (arbeids)participatie in de samenleving van mensen met ontstekingsreuma te verbeteren door een optimale inzet van fysiotherapie. ^

Wat kan worden aangevraagd?
Onderzoeksvoorstellen zijn gericht op het effect van fysiotherapie op participatie in de maatschappij (in het bijzonder werk en terugkeer naar werk) bij de populatie met reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (axSpA), en beogen een beantwoording van onderzoeksvragen uit ‘Kennis van Waarde’. Voor deze call is een totaalbudget van €250.000,- beschikbaar gesteld door ReumaNederland en het KNGF/WCF. ^

Randvoorwaarden
Uitsluitend onderzoeksvoorstellen die voldoen aan alle hieronder beschreven inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden worden in behandeling genomen.

Inhoudelijke randvoorwaarden

 • Het voorstel is voorzien van een gedegen probleemanalyse en onderbouwing van de relevantie van het kennishiaat dat het onderzoeksvoorstel adresseert.
 • De doelpopulatie van het onderzoeksproject zijn mensen met RA en/of axSpA
 • De uitkomstmaten van het onderzoeksproject zijn gericht op de (arbeids)participatie van patiënten in de maatschappij (bijvoorbeeld behoud van werk of werkhervatting).
 • Ingediende onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan de criteria:
 1. Relevant zijn voor de patiënt, fysiotherapeut en de maatschappij
 2. Gericht zijn op een verbetering van de kwaliteit en/of betaalbaarheid van de zorg
 3. Betrekking hebben op het domein bewegend functioneren/fysiotherapie en het effect op (arbeids) participatie. 
 4. Resultaten opleveren die direct implementeerbaar kunnen zijn in de Nederlandse gezondheidszorg
 5. Voldoende relevantie bevatten voor zowel ReumaNederland als het WCF/KNGF om inhoudelijk en/of financieel aan bij te dragen.
 • Binnen de onderzoeksperiode moeten ook activiteiten gericht op de disseminatie en implementatie van de bevindingen in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk begroot en uitgevoerd worden. Wetenschappelijke publicaties en presentaties vallen niet onder implementatie en/of disseminatie activiteiten. ^

Organisatorische randvoorwaarden

 • De hoofdaanvrager is een gepromoveerd onderzoeker in het domein van de fysiotherapie.
 • Hoogleraren of lectoren in het domein bewegend functioneren, verbonden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, zijn betrokken bij het onderzoek als medeaanvrager
 • Zowel junior-onderzoekers (a.i.o.) als post-doc onderzoekers mogen ten laste van de subsidie worden aangesteld.
 • Het onderzoeksproject dient in een samenwerkingsverband van tenminste twee Nederlandse universiteiten of hogescholen en tenminste één zorginstelling (bv. fysiotherapiepraktijk, revalidatiecentrum, ziekenhuis) uitgevoerd te worden.
 • Een schriftelijke akkoordverklaring van zowel de bestuurlijk verantwoordelijke als de hoofdaanvrager zijn verplicht.
 • Eindgebruikers (bv. patiënten, fysiotherapeuten en/of verwijzers) worden betrokken in de opzet en uitvoering van het onderzoeksproject.
 • Het onderzoeksproject start uiterlijk per 1 mei 2020.
 • Het onderzoeksproject heeft een duur van minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar.
 • Alle uitkomsten van het project worden gerapporteerd in wetenschappelijke open access tijdschriften of in open choice artikelen. In de begroting wordt een kostenpost voor het open access / open choice publiceren.
 • Voor een optimale transparantie en controleerbaarheid moet het project voorafgaand aan een eventuele dataverzameling aangemeld worden en het volledige onderzoeksprotocol ge-upload worden in een erkend register (bv. Open Science Framework of Dataverse). In dit zelfde register dienen na afloop van het project de dataset en de syntaxen van de data-analyse te worden toegevoegd.

Financiele randvoorwaarden

 • Per onderzoeksproject kan een bedrag van maximaal €250.000,- aangevraagd worden. Het maximale beschikbare budget is een richtlijn en geen indicatie voor de gewenste hoogte.
 • Door de onderzoeksgroep is voor tenminste 10% eigen bijdrage (‘in kind’ of ‘in cash’) vanuit de universiteit, hogeschool of andere samenwerkingspartners opgenomen als cofinanciering ter aanvulling van de aangevraagde subsidiegelden.
 • Minimaal 5% van het totale projectbudget is gereserveerd voor activiteiten op het gebied van implementatie en disseminatie van de onderzoeksbevindingen en eindproducten, ten behoeve van de fysiotherapiepraktijk (naast publicaties en presentaties).

Overige randvoorwaarden

 • Op deze onderzoekscall zijn de Voorwaarden Onderzoeksaanvragen (2019) van ReumaNederland van toepassing.
 • Aanvragen kunnen tot uiterlijk 18 september 2019 12.00 uur a.m. worden ingediend.
 • De woordlimiet van de verschillende onderdelen mag niet overschreden worden.
 • Aanvragen moeten volledig en compleet ingevuld zijn.  ^

Beoordelingscriteria 
Indien het onderzoeksvoorstel voldoet aan de genoemde inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden zal het beoordeeld worden op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie op basis van onderstaande criteria.

Kwaliteit

 • Helderheid: De doelstelling van het onderzoeksvoorstel moet resulteren in een concrete en toetsbare vraagstelling.
 • Reikwijdte: Het belang van het onderwerp wordt ondersteund met een adequate theoretische onderbouwing: Het moet duidelijk zijn welke kennis en ervaring er al beschikbaar is en wat de aanvraag hieraan toevoegt.
 • Originaliteit: Een subsidieaanvraag mag geen doublure zijn van eerdere of lopende projecten, tenzij herhaling een toegevoegde waarde heeft doordat replicatie gewenst is. Bijvoorbeeld als het discutabel is of de eerder gepubliceerde resultaten juist zijn, een onderzoek in een nieuwe setting of context plaatsvindt, of bij bredere implementatie van een eerder project.
 • Plan van aanpak: Het plan van aanpak is helder en het onderzoeksdesign is geschikt voor het beantwoorden van de vraagstelling. Het beschrijft de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing adequaat.
 • Haalbaarheid. Het is aannemelijk dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. In de projectbeschrijving moet aandacht zijn voor een risicoanalyse (bv. t.a.v. inclusie), inclusief de maatregelen die worden genomen om deze risico’s te beperken
 • Toepasbaarheid en implementatie: Het onderzoek moet uitmonden in concrete en praktisch haalbare resultaten en/of producten gericht op (de)implementatie in de fysiotherapiepraktijk. In de projectbeschrijving moet duidelijk worden welke nieuwe kennis toegevoegd kan worden aan de KNGF-richtlijnen of andere evidence-based producten. De mate waarin een onderzoeksvoorstel binnen het project voorziet in kennisoverdracht en implementatie van de resultaten, telt mee in de beoordeling
 • Datagebruik: In het kader van optimaal gebruik van data, moet in het onderzoeksvoorstel kort beschreven worden of en hoe gebruik wordt gemaakt van bestaande databestanden (al dan niet gedeeltelijk), of dat eigen nieuwe dataverzameling vereist is. Als een nieuwe dataverzameling wordt opgezet, geeft de aanvrager aan hoe de toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld.
 • Participatie: Om het onderzoek aan te laten sluiten op de behoeften in de dagelijkse praktijk moeten eindgebruikers (bv. patiënten, fysiotherapeuten, verwijzers) concreet betrokken worden in de opzet en uitvoering van het onderzoeksproject.

Relevantie

 • Het onderzoeksvoorstel dient antwoord te geven op één of meerdere (hoog geprioriteerde) onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ bij een patiëntengroep met ontstekingsreuma. Hoger geprioriteerde onderzoeksvragen hebben de voorkeur boven lager geprioriteerde onderzoeksvragen.
 • Het onderzoeksvoorstel maakt duidelijk dat het relevant is voor:
 • De patiënt: de kwaliteit van de zorg verbeterd, met als beoogd resultaat een positief effect op (arbeids)participatie;
 • De fysiotherapeut: de uitkomsten van het onderzoek zijn goed implementeerbaar in het fysiotherapeutisch werkveld;
 • De maatschappij: er is sprake van een groot of veel voorkomend probleem (prevalentie / ziektelast) en/of de zorg wordt goedkoper. ^

Beoordelingsprocedure
Alle aanvragen worden beoordeeld op bovenstaande randvoorwaarden. De adviescommissie kan besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen indien deze niet voldoet aan de inhoudelijke, organisatorische, financiële of overige randvoorwaarden. Aanvragen die niet voldoen aan de randvoorwaarden worden hierover bericht en maken geen kans meer op subsidie van ReumaNederland en het WCF voor deze call.

Alle aanvragen die voldoen aan de randvoorwaarden, worden vervolgens door tenminste drie externe (internationale) referenten beoordeeld op relevantie én kwaliteit. Op basis van de referentenbeoordelingen wordt een rangorde opgemaakt, waarna de adviescommissie één kandidaat voordraagt. ReumaNederland en het WCF besluiten vervolgens gezamenlijk over het te honoreren onderzoeksvoorstel. ^

Tijdspad

Call open 1 juli 2019
Deadline indienen subsidieaanvraag 18 september 2019, 12.00 uur
Voorselectie op randvoorwaarden 27 september – 16 oktober 2019
Besluit toekenning subsidies december 2019
Uiterlijke startdatum onderzoeksproject 1 mei 2020

^

Aanvraag indienen?
Aanvragen kunnen uiterlijk tot en met dinsdag 18 september 2019 12.00 uur a.m. ingediend worden. Het aanvraagformulier moet volledig en in het Engels worden ingevuld en ondertekend door de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke. Het aanvraagformulier en verdere informatie voor het indienen van voorstellen volgt uiterlijk 1 juli 2019 via de websites van het WCF en ReumaNederland.  ^

Contact
Bij vragen kun je contact opnemen per e-mail via WCFcall@ReumaNederland.nl of per telefoon met Rafaël Brouwer (dinsdag-vrijdag; tel: 033 479 11 16). ^

 

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.